Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
909
Hôm qua:
1887
Tuần này:
6445
Tháng này:
14916
Tất cả:
3293326

Trích Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 26/12/2014 của BCH Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Ngày 29/12/2014 13:24:11

Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; thảo luận và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015. Qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành đã thống nhất đánh giá: Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: đã hoàn thành 15/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%, sản lượng lương thực đạt 136.900 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,4 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường; việc quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh mẽ, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn cao; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng thuỷ sản phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; công tác giáo dục, y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi hiệu quả thấp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa toàn diện. Những tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do, cấp uỷ, chính quyền một số đơn vị, ban, phòng, ngành còn thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính chủ động, sáng tạo trong công việc còn hạn chế. Các nghị quyết, chỉ thị chậm được cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch sát thực và phù hợp với địa phương, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, điển hình mới chưa được chú trọng. Chế độ, chất lượng sinh hoạt đảng chưa được chú trọng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa thật sự gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Mục tiêu chung: Tập trung chuyển dịch mãnh mẽ cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung các nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa -xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tổ chức chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, trong nhân dân; đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trọng sạch, vững mạnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tăng giá trị sản xuất các ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 5%; Công nghiệp - XD tăng 15%; Dịch vụ tăng 18%.

- Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản 37,1%; CN-XD 30,7%; DV 32,2%

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 128.000 tấn trở lên

- Lương thực bình quân đầu người 700kg/năm trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người 22,1 triệu đồng/năm (giá hiện hành).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.596 tỷ đồng.

- Giá trị hàng hoá xuất khẩu ủy thác đạt 3 triệu USD.

- Thu ngân sách (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) trên địa bàn đạt dự toán tỉnh giao.

- Cơ bản hoàn thành xây dựng NTM tại 3 xã Hoàng Giang, Minh Nghĩa, Trung Chính và các xã còn lại tăng từ 2 đến 3 tiêu chí.

- Xây dựng 6 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Xây dựng 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% trở lên.

- Khai trương xây dựng 5 làng, 5 đơn vị và 2 xã văn hoá.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm 1% trở lên.

- Giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, trong đó XKLĐ 250 người trở lên.

- Số hộ dùng nước hợp vệ sinh tăng từ 3% trở lên (đạt trên 87%)

- Hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 3 đến 4% (đạt trên 60%)

- Kết nạp 320 đảng viên trở lên.

- Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 80%.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút tối da nguồn lực cho đầu tư phát triển.

1.1. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hướng sản xuất hàng hóa, bền vững; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới.

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy bò sữa TH True milk; nâng cao năng xuất và trữ lượng vùng nguyên liệu mía; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh gắn với sản xuất hàng hóa, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng 29.890 ha và năng suất lúa bình quân đạt 58tạ/ha, tổng sản lượng lương thực 128 nghìn tấn trở lên; giữ ổn định diện tích trồng mía nguyên liệu 825ha, trồng cói 580 ha.

- Phát triển sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, phấn đấu tăng tổng đàn, trong đó: đàn trâu 5.000 con; bò 8.500 con; lợn 45.000 con; gia cầm trên 1,65 triệu con. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng, chăm sóc rừng; phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; nuôi trồng thủy sản 770 ha, sản lượng trên 2.000 tấn.

- Tổ chức sản xuất vụ đông năm 2015 - 2016 phù hợp, hiệu quả, phấn đấu đạt diện tích 3.000 ha, trong đó ngô 1000 ha; đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao, áp dụng các tiến bộ KHKT để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đưa giá trị sản xuất đạt trên 80 triệu đồng/ha/năm. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 5% trở lên, đạt 598 tỷ đồng.

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp và đội ngũ khuyến nông viên trong việc hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT, phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Chỉ đạo hoàn thành cơ bản xây dựng NTM tại 3 xã Hoàng Giang, Trung Chính, Minh Nghĩa, các xã còn lại chủ động lựa chọn các tiêu chí có lợi thế làm trước; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

1.2. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển CN- TTCN ngành nghề nông thôn theo hướng bền vững và đẩy mạnh công tác GPMB.

- Tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh và nâng cao chất lượng các quy hoạch, kế hoạch cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phù hợp, tránh chồng chéo, dàn trải, hiệu quả đầu tư kém; phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các công trình trọng điểm như: nâng cấp các công trình thuỷ lợi, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; bê tông hoá giao thông, kênh mương nội đồng. Khởi công và hoàn thành một số công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tập trung đấu mối với các ngành cấp tỉnh làm tốt công tác quy hoạch; hoàn thiện công trình nâng cấp tuyến đê hữu sông Yên, tả sông Thị Long; các hạng mục của công trình tiêu thoát lũ sông Nhơm; triển khai thi công giai đoạn 2 dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng ngập lũ xã Công Bình; hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Thị trấn Nông Cống; triển khai xây dựng nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện.

- Làm tốt công tác GPMB nhất là giải pháp mặt bằng tuyến đường Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Phát triển các cụm công nghiệp, TTCN ngành, nghề nông thôn theo hướng bền vững; phấn đấu 100% các xã, thị trấn đưa được ít nhất một nghề vào sản xuất.

1.3. Tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, đảm bảo quy định của nhà nước.

- Khuyến khích việc phát triển các hoạt động thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; tăng tỷ trọng xuất khẩu; phấn đấu số cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN là 5.200, kinh doanh thương mại 5.700 và tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 1.460 tỷ đồng; các hoạt động tín dụng huy động vốn đảm bảo cho vay phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Quản lý tốt thu, chi tài chính theo Luật ngân sách, các loại thuế, phí, lệ phí. Phấn đấu một số chỉ tiêu thu vượt mức 2% trở lên so với dự toán tỉnh giao.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương; duy trì vững chắc kết quả phổ cập Tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, khám chữa bệnh của các bệnh viện và các trạm y tế xã; vệ sinh an toàn thực phẩm và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3, giảm tỷ lệ sinh dưới 0,7% và không lựa chọn giới tính khi sinh.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chú trọng đến việc xây dựng đơn vị, gia đình văn hoá; làm tốt công tác bảo tồn, bảo tàng; phát triển thể dục thể thao, chú trọng thể thao thành tích cao. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện và Quy định của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho 3.000 lao động, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hoàn thành xóa nhà kém an toàn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.

- Tăng cường các biện bảo vệ môi trường trọng tâm là các nhà máy, cơ sở sản xuất CN - TTCN, bệnh viện; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thu gom rác thải; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phấn đấu 100% xã thành lập tổ thu gom rác thải.

3. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm ANCT, trật tự ATXH; giải quyết có hiệu quả những vẫn đề nãy sinh từ cơ sở.

- Lực lượng vũ trang trong huyện, duy trì nghiêm nề nếp trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ với thực hiện QCDC ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bất ngờ, phức tạp. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2015 đảm bảo 100% kế hoạch.

- Tăng cường công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ANTT các xã, thị trấn; hoạt động của tổ ANTT và ANXH tại cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và thi hành pháp luật. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại của công dân, những vấn đề nổi cộm, đảm bảo ổn định từ cơ sở

4. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Các cấp ủy tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện tốt quy chế làm việc, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Duy trì và nâng cao chất lượng thông tin nội bộ.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đề cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện nghiêm quy trình đánh giá, sử dụng cán bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng, đảm bảo số lượng và chất lượng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ kiểm tra do Điều lệ Đảng quy định; các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; việc thực hiện khắc phục thiếu sót, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4, Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác vận động quần chúng, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện QCDC và phong trào thi đua “Dân vân khéo” trong xây dựng NTM.

- Hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, đảm bảo dân chủ, thiết thực, hiệu quả.

- Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc mới nảy sinh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình ĐVHV và nhân dân, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao HĐND, UBND huyện cụ thể hoá Nghị quyết thành kế hoạch, chương trình công tác để tổ chức, chỉ đạo, thực hiện.

- Ban chấp hành các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các ban, phòng, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình của đơn vị, địa phương để cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Các cơ quan thông tin, thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, phê phán những biểu hiện cầm chừng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghị quyết

- Giao các ban xây dựng Đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, đánh giá, phân loại, bình xét kịp thời.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ trong toàn huyện.

BBT

Trích Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 26/12/2014 của BCH Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Đăng lúc: 29/12/2014 13:24:11 (GMT+7)

Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; thảo luận và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015. Qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành đã thống nhất đánh giá: Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: đã hoàn thành 15/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%, sản lượng lương thực đạt 136.900 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,4 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường; việc quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh mẽ, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn cao; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng thuỷ sản phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; công tác giáo dục, y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi hiệu quả thấp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa toàn diện. Những tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do, cấp uỷ, chính quyền một số đơn vị, ban, phòng, ngành còn thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính chủ động, sáng tạo trong công việc còn hạn chế. Các nghị quyết, chỉ thị chậm được cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch sát thực và phù hợp với địa phương, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, điển hình mới chưa được chú trọng. Chế độ, chất lượng sinh hoạt đảng chưa được chú trọng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa thật sự gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Mục tiêu chung: Tập trung chuyển dịch mãnh mẽ cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung các nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa -xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tổ chức chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, trong nhân dân; đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trọng sạch, vững mạnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tăng giá trị sản xuất các ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 5%; Công nghiệp - XD tăng 15%; Dịch vụ tăng 18%.

- Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản 37,1%; CN-XD 30,7%; DV 32,2%

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 128.000 tấn trở lên

- Lương thực bình quân đầu người 700kg/năm trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người 22,1 triệu đồng/năm (giá hiện hành).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.596 tỷ đồng.

- Giá trị hàng hoá xuất khẩu ủy thác đạt 3 triệu USD.

- Thu ngân sách (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) trên địa bàn đạt dự toán tỉnh giao.

- Cơ bản hoàn thành xây dựng NTM tại 3 xã Hoàng Giang, Minh Nghĩa, Trung Chính và các xã còn lại tăng từ 2 đến 3 tiêu chí.

- Xây dựng 6 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Xây dựng 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% trở lên.

- Khai trương xây dựng 5 làng, 5 đơn vị và 2 xã văn hoá.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm 1% trở lên.

- Giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, trong đó XKLĐ 250 người trở lên.

- Số hộ dùng nước hợp vệ sinh tăng từ 3% trở lên (đạt trên 87%)

- Hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 3 đến 4% (đạt trên 60%)

- Kết nạp 320 đảng viên trở lên.

- Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 80%.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút tối da nguồn lực cho đầu tư phát triển.

1.1. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hướng sản xuất hàng hóa, bền vững; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới.

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy bò sữa TH True milk; nâng cao năng xuất và trữ lượng vùng nguyên liệu mía; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh gắn với sản xuất hàng hóa, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng 29.890 ha và năng suất lúa bình quân đạt 58tạ/ha, tổng sản lượng lương thực 128 nghìn tấn trở lên; giữ ổn định diện tích trồng mía nguyên liệu 825ha, trồng cói 580 ha.

- Phát triển sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, phấn đấu tăng tổng đàn, trong đó: đàn trâu 5.000 con; bò 8.500 con; lợn 45.000 con; gia cầm trên 1,65 triệu con. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng, chăm sóc rừng; phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; nuôi trồng thủy sản 770 ha, sản lượng trên 2.000 tấn.

- Tổ chức sản xuất vụ đông năm 2015 - 2016 phù hợp, hiệu quả, phấn đấu đạt diện tích 3.000 ha, trong đó ngô 1000 ha; đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao, áp dụng các tiến bộ KHKT để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đưa giá trị sản xuất đạt trên 80 triệu đồng/ha/năm. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 5% trở lên, đạt 598 tỷ đồng.

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp và đội ngũ khuyến nông viên trong việc hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT, phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Chỉ đạo hoàn thành cơ bản xây dựng NTM tại 3 xã Hoàng Giang, Trung Chính, Minh Nghĩa, các xã còn lại chủ động lựa chọn các tiêu chí có lợi thế làm trước; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

1.2. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển CN- TTCN ngành nghề nông thôn theo hướng bền vững và đẩy mạnh công tác GPMB.

- Tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh và nâng cao chất lượng các quy hoạch, kế hoạch cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phù hợp, tránh chồng chéo, dàn trải, hiệu quả đầu tư kém; phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các công trình trọng điểm như: nâng cấp các công trình thuỷ lợi, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; bê tông hoá giao thông, kênh mương nội đồng. Khởi công và hoàn thành một số công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tập trung đấu mối với các ngành cấp tỉnh làm tốt công tác quy hoạch; hoàn thiện công trình nâng cấp tuyến đê hữu sông Yên, tả sông Thị Long; các hạng mục của công trình tiêu thoát lũ sông Nhơm; triển khai thi công giai đoạn 2 dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng ngập lũ xã Công Bình; hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Thị trấn Nông Cống; triển khai xây dựng nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện.

- Làm tốt công tác GPMB nhất là giải pháp mặt bằng tuyến đường Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Phát triển các cụm công nghiệp, TTCN ngành, nghề nông thôn theo hướng bền vững; phấn đấu 100% các xã, thị trấn đưa được ít nhất một nghề vào sản xuất.

1.3. Tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, đảm bảo quy định của nhà nước.

- Khuyến khích việc phát triển các hoạt động thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; tăng tỷ trọng xuất khẩu; phấn đấu số cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN là 5.200, kinh doanh thương mại 5.700 và tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 1.460 tỷ đồng; các hoạt động tín dụng huy động vốn đảm bảo cho vay phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Quản lý tốt thu, chi tài chính theo Luật ngân sách, các loại thuế, phí, lệ phí. Phấn đấu một số chỉ tiêu thu vượt mức 2% trở lên so với dự toán tỉnh giao.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương; duy trì vững chắc kết quả phổ cập Tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, khám chữa bệnh của các bệnh viện và các trạm y tế xã; vệ sinh an toàn thực phẩm và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3, giảm tỷ lệ sinh dưới 0,7% và không lựa chọn giới tính khi sinh.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chú trọng đến việc xây dựng đơn vị, gia đình văn hoá; làm tốt công tác bảo tồn, bảo tàng; phát triển thể dục thể thao, chú trọng thể thao thành tích cao. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện và Quy định của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho 3.000 lao động, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hoàn thành xóa nhà kém an toàn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.

- Tăng cường các biện bảo vệ môi trường trọng tâm là các nhà máy, cơ sở sản xuất CN - TTCN, bệnh viện; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thu gom rác thải; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phấn đấu 100% xã thành lập tổ thu gom rác thải.

3. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm ANCT, trật tự ATXH; giải quyết có hiệu quả những vẫn đề nãy sinh từ cơ sở.

- Lực lượng vũ trang trong huyện, duy trì nghiêm nề nếp trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ với thực hiện QCDC ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bất ngờ, phức tạp. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2015 đảm bảo 100% kế hoạch.

- Tăng cường công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ANTT các xã, thị trấn; hoạt động của tổ ANTT và ANXH tại cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và thi hành pháp luật. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại của công dân, những vấn đề nổi cộm, đảm bảo ổn định từ cơ sở

4. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Các cấp ủy tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện tốt quy chế làm việc, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Duy trì và nâng cao chất lượng thông tin nội bộ.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đề cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện nghiêm quy trình đánh giá, sử dụng cán bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng, đảm bảo số lượng và chất lượng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ kiểm tra do Điều lệ Đảng quy định; các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; việc thực hiện khắc phục thiếu sót, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4, Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác vận động quần chúng, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện QCDC và phong trào thi đua “Dân vân khéo” trong xây dựng NTM.

- Hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, đảm bảo dân chủ, thiết thực, hiệu quả.

- Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc mới nảy sinh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình ĐVHV và nhân dân, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao HĐND, UBND huyện cụ thể hoá Nghị quyết thành kế hoạch, chương trình công tác để tổ chức, chỉ đạo, thực hiện.

- Ban chấp hành các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các ban, phòng, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình của đơn vị, địa phương để cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Các cơ quan thông tin, thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, phê phán những biểu hiện cầm chừng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghị quyết

- Giao các ban xây dựng Đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, đánh giá, phân loại, bình xét kịp thời.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ trong toàn huyện.

BBT

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt