CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

MTTQ HUYỆN VỚI CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đăng lúc: 10:06:42 31/03/2016 (GMT+7)
100%

Những ngày này, trong khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ huyện đã và đang tập trung hướng dẫn và giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện các quy trình: Tổ chức hội nghị lựa chọn người ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác của người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

        Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân.

Việc giám sát của MTTQ tại các địa phương được thực hiện ở các nội dung như: giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử về cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và thủ tục, hồ sơ ứng cử; giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử: thành phần, số lượng cử tri; chương trình hội nghị cử tri; việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu có liên quan đến người ứng cử; giám sát việc lập danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo danh sách cử tri; giám sát việc niêm yết danh sách những người ứng cử, việc xóa tên người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: đảm bảo danh sách người ứng cử được niệm yết là danh sách chính thức do hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chuyển đến; Đảm bảo những người đã có trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhưng trong thời gian chưa công bố danh sách mà người ứng cử bị khởi tố về hình sự, phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, bị chết thì Uỷ ban MTTQ thống nhất với Uỷ ban Bầu cử cùng cấp quyết định xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND; đảm bảo trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bị khởi tố về hình sự, phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị chết theo xác định của cơ quan có thẩm quyền phải bị xóa tên trong danh sách niêm yết; giám sát việc tiếp xúc cử tri với người ứng cử vận động bầu cử: thành phần, số lượng cử tri; cách bố trí, sắp xếp nơi diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri; người ứng cử trình bầy dự kiến chương trình hành động; ý kiến về thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nếu trúng cử; giám sát việc vận động bầu cử bằng phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền về bầu cử: bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu vận động bầu cử cho người ứng cử; công bằng giữa những người ứng cử khi sử dụng các hình thức, nội dung và thời gian trong vận động bầu cử thông qua các phương tiện truyền hình, phát thanh, báo giấy; giám sát trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử như: thẻ cử tri (theo mẫu quy định); bố trí khu vực bỏ phiếu; việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; không bỏ phiếu hộ người khác, thậm chí bỏ cho cả một nhóm người; việc đóng dấu "đã đi bầu" của tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu bầu; việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu; việc ghi biên bản và kết quả bầu cử.

Để bảo đảm giám sát đầy đủ, sát thực tế, MTTQ tiến hành hai phương pháp: giám sát trực tiếp thông qua các hội nghị, việc tổ chức vận động bầu cử và giám sát gián tiếp thông qua đơn thư, thông tin từ các phương tiện truyền thông hoặc nhiều kênh khác. Thời điểm này, MTTQ từ huyện đến xã đang tập trung giám sát việc giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kịp thời ban hành Hướng dẫn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vừa giám sát vừa hướng dẫn, giải quyết kịp thời vướng mắc cho cơ sở, hoạt động giám sát bầu cử của MTTQ được cử tri đánh giá cao. 

Tuy nhiên, công tác giám sát cũng gặp phải một số khó khăn như, số lượng cán bộ Mặt trận quá mỏng so với số cơ quan, đơn vị, tổ chức cần được giám sát. Do không đủ người đi giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng 32 xã, thị trấn, nên MTTQ huyện phải thông qua nhiều kênh khác nhau để nắm thông tin. Bằng nhiều cách linh hoạt, các cấp MTTQ đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giám sát bầu cử. Để phát huy hiệu quả giám sát, cần những cán bộ Mặt trận tâm huyết, nắm chắc quy định về bầu cử. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc tích cực của các tổ chức thành viên để công tác giám sát đạt hiệu quả cao hơn nữa.

                                                                                                                                                                            Mai Trang