CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ BẨU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016-2021

Đăng lúc: 10:06:42 31/03/2016 (GMT+7)
100%

           Trên cơ sở kế thừa những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) 2010 và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 2003 (gọi là Luật cũ); đồng thời bổ sung những quy định mới cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới; ngày 25/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015. Luật gồm 10 Chương với 98 Điều (luật cũ 20 Chương, 169 Điều; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội: 90 Điều, Luật Bầu cử HĐND 79 Điều). Theo đó, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. So với luật cũ, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 có một số điểm mới đáng lưu ý đó là: Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Bổ sung tỉ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 cũng đã bổ sung một số điểm mới cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như:

Thứ nhất: Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 (Khoản 1, Điều 4) quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu QH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu QH trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của QH thay vì Ủy ban Thường vụ QH như trước đây. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử (Luật cũ là 105 ngày). Việc tăng thêm 10 ngày nhằm tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là đảm bảo các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn.

 Thứ hai: Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 (Khoản 2 và 3, Điều 8) quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu QH do Uỷ ban thường vụ QH dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc của QH, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu QH do Uỷ ban thường vụ QH dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH là phụ nữ.

Thứ ba: Thể chế hóa quy định về Hội đồng bầu cử Quốc gia được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 quy định Hội đồng bầu cử quốc gia do QH thành lập (Luật cũ gọi là Hội đồng bầu cử ở Trung ương do Uỷ ban Thường vụ QH thành lập) có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu QH; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Thứ tư: Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 (Khoản 5, Điều 29) quy định những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc. Như vậy, theo Luật này chỉ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù và người mất năng lực hành vi dân sự thì mới không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND.

Thứ năm: Về tiêu chuẩn của đại biểu QH đã được quy định tại Luật tổ chức QH, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Trên cơ sở các quy định Luật Tổ chức QH và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quyền giới thiệu người ra ứng cử cần đề cao trách nhiệm, giới thiệu những ứng cử viên tiêu biểu, có độ tuổi thích hợp, có đủ tài, đủ đức để cử tri có điều kiện lựa chọn người thực sự xứng đáng làm đại biểu cho mình để bảo đảm chất lượng, từng bước nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ của đại biểu.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, đảng viên và mỗi cử tri phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức thắng lợi, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Những quy định mới Luật Bầu cử Đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 sẽ là cơ sở phục vụ cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016.
                                                                                                                                                                                                                BBT