CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Trích: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đăng lúc: 15:39:18 08/10/2015 (GMT+7)
100%

                 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện với những nội dung chủ yếu sau:

        I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH.

        1. Về phát triển nông nghiệp và  xây dựng nông thôn mới.

        - Căn cứ vào mục tiêu, chương trình trọng tâm mà nghị quyết đại hội đề ra, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch trong nông nghiệp, trước mắt tiếp tục quy vùng lúa chất lượng cao 5.000 ha; triển khai thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ công ty bò sữa TH true Milk 1.375ha; chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa 2 vụ kém hiệu quả sang trồng mía nguyên liệu và các loại cây trồng khác; thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp 1.200 ha; ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản 765 ha; rừng trồng 2.500 ha.

- Đẩy mạnh phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trai tập trung; phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 5 khu trang trại tập trung quy mô 30 ha/khu, đàn trâu 6.500 con, đàn bò 11.000 con, đàn lợn 60.000 con, đàn gia cầm 1,8 triệu con, nâng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp lên 38%.

        - Tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật mới vào trồng trọt và chăn nuôi; đồng thời, tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất, trọng tâm là các hồ đập, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất để tăng năng xuất, giảm chi phí cho nông dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp.

        - Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng trọng tâm vào việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, hoàn thiện các tiêu chí, phát triển các mô hình sản xuất mới; phấn đấu đến năm 2020 có 70% số xã, 75% số thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp vào các lĩnh vực dịch vụ công về vốn vay, đất đai, lao động ... để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển.

- Khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hướng mạnh vào các lĩnh vực có lợi thế như: sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón, chế biến nông sản; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Hoàn chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề, khẩn trương quy hoạch các cụm công nghiệp ở các xã có tuyến đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi sơn, từng bước đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Uỷ ban nhân dân huyện rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ du nhập ngành nghề tiểu thu công nghiệp, khôi phục nghề truyền thống, đào tạo tay nghề gắn với uy tín thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa góp phần tăng thu nhập và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động.

3. Về phát triển các loại hình dịch vụ.

- Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, thương mại, nhất là các loại hình dịch vụ vận tải, cơ khí, sửa chữa máy móc thiết bị, bưu chính viễn thông, tài chính tín dụng, tăng khả năng tiếp cận của người dân vào các hoạt động dịch vụ công. Chuyển đổi mô hình quản lý đồng thời nâng cấp hệ thống chợ trong toàn huyện; khuyến khích đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, gắn với tổ chức sự kiện ở thị trấn và các trung tâm vùng.

- Tiếp tục quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo ra sự kết nối giữa các điểm du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh, du lịch sinh thái trong huyện với các huyện lân cận và trên địa bàn toàn tỉnh tạo thành tour du lịch khép kín để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư cũng như thu hút du khách đến với Nông Cống.

4. Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị.

- Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các quy hoạch đã được phê duyệt giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn sau năm 2025 đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung; quy hoạch phát triển đô thị và trung tâm hành chính cấp huyện.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự án cụ thể thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động nguồn vốn, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: trường học, trạm y tế, các trung tâm văn hóa thôn, làng, trung tâm văn hóa xã, đường giao thông nông thôn, đường giao thông, thủy lợi nội đồng.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bám sát các chỉ tiêu chủ yếu về văn hóa xã hội, môi trường Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ngành chức năng xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; quan tâm bảo vệ môi trường; coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; đẩy mạnh đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và giải quyết việc làm; nâng cao lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng lối sống, nếp sống và môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

6. Về củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, các băng nhóm côn đồ, nạn cờ bạc, số đề, đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự.

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ  HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Về công tác chính trị, tư tưởng.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới việc triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với xây dựng và thực hiện chương trình hành động sát thực với tình hình của từng địa phương, đơn vị.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng trọng tâm vào đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử của địa phương.

2. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Đẩy mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ đảm bảo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị với phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

- Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban bí thư trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

- Tiếp tục thực hiện đề án điều động, luân chuyển một số chức cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở cơ sở, điều động một số chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND không phải là người địa phương.

- Không ngừng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá, nhận xét cán bộ làm; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực để bổ sung đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

- Chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội.

3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp.

- Khẩn trương xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban thường vụ cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm ở những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng.

4. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

- Xây dựng, triển khai đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân.

5. Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân; nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp; chủ động phối hợp xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức thực hiện nghiêm túc những kiến nghị chính đáng của cử tri.

        - Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, quản lý thống nhất trong hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

        - Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết phù hợp với thực tiễn và hợp lòng dân; thực hiện tốt chức năng tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy.

- Các cấp ủy tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình; giữ nghiêm sự điều hành hoạt động của cấp ủy theo quy chế, nhất là hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy.

- Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt đảng.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải tiến lề lối, tác phong công tác của các ban huyện ủy và đảng ủy các xã, thị trấn; phát huy có hiệu quả mạng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết, đối chiếu với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động một cách tích cực, chủ động, khoa học, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

2. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ngành, các cơ quan được phân công chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng. Định kỳ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết theo quy định.

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng phối hợp với chính quyền các cấp phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

4. Giao Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy./.

                                                         BBT TTNB