CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Định hướng công tác

Hiểu đúng về chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Công tác kiểm tra giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, làm công tác lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Từ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, trong những năm qua cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện...

Xây dụng đời sống văn hóa trong nông thôn mới ở Thanh Hóa

Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy việc phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa. Văn hóa phải là linh hồn, là nền...