CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Thăng Thọ vượt khó xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 15:49:24 09/07/2015 (GMT+7)
100%

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, tuy còn nhiều nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng Thăng Thọ đã có 13/19 tiêu chí đạt chuẩn. Đây là thành quả bước đầu thể hiện sự hội tụ ý đảng, lòng dân, đồng thời là nền tảng quan trọng để địa phương đẩy mạnh xây dựng NTM trong thời gian tới.

                 Năm 2011, khi bắt tay vào XDNTM, xuất phát điểm của Thăng Thọ rất thấp, chỉ mới có 2 tiêu chí, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn (tỷ lệ hộ nghèo là 17%); nhu cầu về vốn để xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất là rất lớn nhưng nguồn vốn của Nhà nước và nguồn huy động trong dân còn hạn chế. Thêm vào đó vốn là xã thuần nông, kinh tế gia trại hay một số ngành tiểu thủ công nghiệp do mới hình thành nên còn mang tính đơn lẻ, hiệu quả chưa cao...Nhận diện con đường khó khăn trước mắt, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết. Với phương châm “Việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau”, giai đoạn đầu cấp ủy, chính quyền xã tập trung vào việc nạo vét các công trình thủy lợi, xây dựng đê bao thủy lợi để người dân yên tâm sản xuất, xây dựng hệ thống giao thông liên thôn, liên xã được coi là khâu đột phá để phát triển kinh tế. Để khắc phục khó khăn về vốn xã đã tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện và huy động từ nhân dân. Bên cạnh đó công tác phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm làm tốt trên cơ sở đề án quy hoạch xây dựng NTM, xã đã tổ chức rà soát, đánh giá lại các mô hình sản xuất sẵn có trên địa bàn và các loại hình dịch vụ để nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới tổ chức sản xuất phù hợp nhằm phát triển một số tổ hợp tác, ngành nghề nông thôn; xây dựng dự án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, vận động người dân đầu tư cơ giới vào phát triển sản xuất, thực hiện tốt kế hoạch tạo việc làm, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong việc thực hiện các tiêu chí NTM như: Công chức văn hóa tiến hành vận động nhân dân thực hiện tốt các thiết chế văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng, cơ quan văn hóa góp phần hoàn thành tiêu chí số 16 về văn hóa; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ phát triển nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo góp phần hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập... từ đó đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nắm các nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM, khơi dậy được ý thức tự chủ của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ ở tất cả các lĩnh vực...chính vì thế sau gần 5 năm xây dựng NTM Thăng Thọ đã huy động được 72 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước đầu tư 15 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp theo pháp lệnh quy chế dân chủ gần 57 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 4 năm 2015 Thăng Thọ đã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ dồn sức trong việc đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí, Thăng Thọ còn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân chính vì thế nhiều lĩnh vực của xã đã đạt được những kết quả khá cao. Trong những năm qua kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ trọng các ngành công nghiệp, TTCN, dịch vụ tăng. Tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng (năm 2014 đạt 27,5 trệu đồng) tăng 1, 54 lần so với năm 2010, hộ nghèo giảm còn 7,57%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn được thay đổi theo hướng văn minh, văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, hệ thống chính trị được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, góp phần cổ vũ khích lệ Đảng bộ và nhân dân Thăng Thọ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Trần Phùng Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thăng Thọ cho biết: “Mặc dù là một trong những xã thuần nông, thuộc vùng trũng của huyện, nguồn ngân sách khó khăn nhưng những năm gần đây nhờ biết khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trọng tâm toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; tiếp thu các giống cây trồng vật nuôi mới có tiềm năng năng suất cao cùng với các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên kinh tế - xã hội của Thăng Thọ đã có sự phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt NTM đã, đang từng bước đổi thay”.

             Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần đoàn kết đồng lòng của cán bộ và nhân dân, Thăng Thọ đang dần khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thành các tiêu chí XDNTM, với 13/19 tiêu chí đã đạt được sẽ là nền tảng, động lực để Thăng Thọ thực hiện lộ trình hoàn thành các tiêu chí còn lại trong những năm tiếp theo.
                                                                                    Nguyễn Văn Ba