CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

XÃ TÂN KHANG VỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đăng lúc: 10:44:11 04/04/2016 (GMT+7)
100%

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ngày 22/5/2016). Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được xã Tân Khang triển khai đúng tiến độ quy định và với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

       Xác định bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2016, ngay từ những ngày đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử đã được xã Tân Khang quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Theo đó ngay sau khi thành lập, BCĐ ủy ban bầu cử xã đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ, của tỉnh, của huyện, xã về công tác chuẩn bị bầu cử được các thành viên BCĐ nghiên cứu thực hiện; Ủy ban Bầu cử xã đã phân công các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn từng đơn vị được phân công...

Để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra dân chủ, khẩn trương, đảm bảo quy trình, quy định, các tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; tiểu ban ANTT - An toàn xã hội; Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền; Tổ giúp việc đã được thành lập nhằm giúp việc cho Ủy ban Bầu cử triển khai những công việc cần thiết, đồng thời chốt kế hoạch chi tiết, thời gian hướng dẫn chuẩn bị bầu cử, số lượng đại biểu mỗi cấp, thời gian tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp, Quy chế hoạt động của Ủy ban Bầu cử, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Bầu cử; Ban chỉ đạo công tác bầu cử, các quyết định thành lập tiểu ban phục vụ công tác bầu cử...Việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể các nội dung bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, nam, nữ, độ tuổi, người ngoài đảng...

Song song đó Tân Khang đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND theo lộ trình trước, trong và sau cuộc bầu cử, hình thức và nội dung tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu, qua các buổi sinh hoạt...và được xây dựng phù hợp cho từng giai đoạn, cụ thể. Từ nay đến giữa tháng 4, tập trung tuyên truyền về các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân...; từ 16 - 4 đến 22 - 5 sẽ thực hiện công tác tuyên truyền với tần suất cao nhất trên mọi phương tiện và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập trung vào những nội dung về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tiến độ, không khí bầu cử ở các thôn, làng... Đợt cuối là sau thành công của cuộc bầu cử, tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử.

Nhiệm kỳ này Tân Khang được bầu 25 đại biểu HĐND, tổng số dự kiến người được giới thiệu ứng cử là 42 người. Đến thời điểm này Tân Khang đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai trong việc thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, tuy nhiên hiện tại cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu của xã đang cao hơn so với quy định, cụ thể: đại biểu là nữ 36,7 %; Đại biểu là người ngoài Đảng 34,7%; Đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 20,4%; Đại biểu làm chuyên trách Đảng: xã 6,1%, Thôn 14,3%; Đại biểu làm công tác Chính quyền: xã 12,2%, Thôn 16,3%; Đại biểu là các đoàn thể: xã 8,2%, Thôn14,3 %; Đại biểu là Doanh nghiệp hiệp hội ngành nghề nghiệp, gia đình nông dân tiêu biểu 28,5%; đại biểu HĐND cấp huyện được bầu 02…cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong hiệp thương lần ba.

Về Tân Khang những ngày này trên khắp các thôn, làng đều rộn tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có thể thấy không khí của một ngày hội toàn dân đang bắt đầu. Với sự chuẩn bị tích cực này, tin tưởng rằng nhân dân Tân Khang sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử.

                                                                                                                     Nguyễn Lai Bé