CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

XÃ TẾ LỢI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, GẶT HÁI THÀNH CÔNG

Đăng lúc: 10:31:29 10/05/2016 (GMT+7)
100%

Nhiệm kỳ qua, HĐND xã Tế Lợi đã làm tốt vai trò của cơ quan dân cử, quyết nghị nhiều chính sách quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ là 13,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 1,9 lần so với mục tiêu đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra... Dấu ấn của nhiệm kỳ là đã đưa Tế Lợi trở thành xã văn hóa nông thôn mới, xã nông thôn mới.

          HĐND xã Tế Lợi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm có 25 đại biểu. Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở cấp cơ sở theo Luật Tổ chức HĐND, nổi bật như: các đại biểu HĐND xã duy trì hoạt động tốt, tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri, nắm bắt, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tổ chức hội nghị họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng và phân loại đại biểu. Do đó, nhiều chủ trương, quyết sách do HĐND xã thông qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. HĐND xã đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, tổng hợp và chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Để hoạt động của các kỳ họp đạt kết quả cao, Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã chuẩn bị chương trình, xây dựng ban hành văn bản; đóng góp ý kiến về xây dựng chương trình giám sát trong năm. Trước các kỳ họp, rà soát các nội dung chuyên đề để điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào nội dung kỳ họp; đồng thời, tổ chức hội nghị với UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Trên cơ sở nội dung, chương trình, thời gian đã được thống nhất, Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu trước kỳ họp. Thành phần mời tham dự kỳ họp được mở rộng, việc điều hành kỳ họp được đổi mới, sắp xếp khoa học, giảm thời gian thông qua các báo cáo, tăng thời gian cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Những ý kiến khác nhau trong từng vấn đề sẽ được các đại biểu HĐND phân tích làm rõ trước khi thông qua. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND xã gửi thông báo dự kiến chương trình, nội dung, địa điểm và thời gian tổ chức kỳ họp đến từng đại biểu HĐND xã và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để các đại biểu nắm bắt thông tin và phối hợp với UBND, MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong nhiệm kỳ HĐND xã đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ và 2 kỳ họp bất thường. Qua đó, kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội - ANQP, thu, chi ngân sách và nghị quyết kỳ họp, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong kỳ họp, HĐND luôn tôn trọng và khuyến khích sự tham gia phát biểu ý kiến của các đại biểu HĐND. Do làm tốt công tác chuẩn bị và bố trí nội dung, chương trình hợp lý nên chất lượng kỳ họp được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã ban hành 67 nghị quyết về những vấn đề quan trọng ở địa phương như: Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nghị quyết về xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, nghị quyết về hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn; cụ thể hóa các chính sách về phát triển kinh tế xã hội, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất… Hầu hết các Nghị quyết của HĐND xã đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐND xã đã giúp UBND xã, các tổ chức chính trị, xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao và các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đề ra.

Mặc dù hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục như: nội dung, chương trình kỳ họp nhìn chung còn thấp và còn thiếu; thời gian giành cho chất vấn, thảo luận tại mỗi kỳ họp chưa đảm bảo; công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri tham dự buổi tiếp xúc nhiều nơi chưa đạt yêu cầu; vẫn còn một số ít cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã; việc đào tạo, tập huấn để bố trí con người, trình độ, năng lực của số ít đại biểu HĐND xã còn hạn chế nên gặp khó khăn khi tham gia hoạt động giám sát, nhất là đối với một số lĩnh vực giám sát đòi hỏi phải có chuyên môn sâu như: thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản…

Trước thềm bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, phát huy những thành quả của nhiệm kỳ HĐND trước, mong rằng cử tri xã Tế lợi luôn sáng suốt chọn lựa được những đại biểu có tài, có đức để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo nhân dân quyết nghị những vấn đề của xã, đưa xã nông thôn mới Tế Lợi ngày một phát triển.
                                                                                                            Phạm Hồng Tiến