CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

Đăng lúc: 10:26:35 03/11/2014 (GMT+7)
100%

 

 

Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ tháng 5/1995, là cuộc vận động lớn có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, mang tính toàn dân, toàn diện. Với 6 nội dung trọng tâm của cuộc vận động nay là 5 nội dung gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển văn hoá theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện ta đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện, khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư, trong mỗi thôn, làng. Đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng trong cộng đồng dân cư, trong đó nhận thức, mức sống của người dân có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM của huyện.

Nhận thức được mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Uỷ ban MTTQ các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ thành lập ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động của ban vận động. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, đi sâu vận động các tầng lớp nhân dân triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban chỉ đạo nông thôn mới tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, những chính sách của nhà nước và của địa phương để nhân dân nhận thức đúng về xây dựng nông thôn mới. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ thể của mình, hăng hái tham gia hiến đất, góp công, góp của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là các công trình văn hóa xã hội, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho nhân dân. Từ những đóng góp của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước hiện nay nhiều công trình văn hoá đã được hoàn thiện như trường học, sân thể thao, nhà văn hóa thôn xóm góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong toàn huyện quan tâm chỉ đạo, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động tạo nên những chuyển biến tích cực. 100% khu dân cư đã đưa vào hương ước quy định không tiếp thuốc lá trong đám cưới, đám tang. Đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; lễ hội, sinh hoạt tôn giáo chấp hành đúng các quy định của nhà nước và địa phương, không tổ chức rườm rà lãng phí, chống lợi dụng mê tín, dị đoan,…

Phong trào “Đoàn kết phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái” gắn với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện” trong từng khu dân cư và trên địa bàn toàn huyện. Trong 5 năm qua bằng các hoạt động vì người nghèo đã giúp đỡ xây dựng được 640 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người nghèo trong toàn huyện với tổng số tiền hỗ trợ trên 7 tỷ đồng, ngoài ra còn hỗ trợ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt… trên 2 tỷ đồng giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá trong huyện đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào “ ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đã được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, MTTQ và các thành viên tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhiều khu dân cư, thôn, làng đã xây dựng quy ước, hương ước để thực hiện gắn với xây dựng làng văn hoá, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ ở các khu dân cư, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội giảm... Đến nay toàn huyện có 285 thôn, làng, tiểu khu khai trương xây dựng làng, tiểu khu văn hoá, trong đó 174 thôn, làng, tiểu khu đã được công nhận làng tiểu khu văn hoá, số gia đình đạt danh hiệu “ông, bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đạt 77%.

Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào xây dựng “ Khu dân cư an toàn làm chủ”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, phong trào “ Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ” cùng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác đều được các cấp ủy đảng trong toàn huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tuyên truyền rộng rãi và vận động nhân dân triển triển khai thực hiện sâu rộng trên từng địa bàn dân cư và đạt hiệu quả thiết thực.

Có thể thấy, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở  huyện ta đã được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường được mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, mối quan hệ giữa mỗi người, mỗi nhà ngày càng thêm gắn bó, các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín di đoan từng bước được đẩy lùi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện./.

                                                  Lê Đức Hạnh
                                             Phó Chỉ tịch TTUBMTTQ huyện