CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Đăng lúc: 15:49:24 09/07/2015 (GMT+7)
100%

Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt và thu được nhiều kết quả đáng mừng.

                  Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu có chất lượng, thu hút nhiều gia đình tham gia, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương. Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở được phát triển, ngày càng có nhiều gia đình văn hóa, làng, tiểu khu, cơ quan văn hóa, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng ngàn gia đình trên địa bàn huyện đã thoát nghèo và nâng cao mức sống. Cùng với Nhà nước, huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng; công tác kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội ngày càng ổn định và phát triển. Những giá trị văn hóa mới, tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình; kinh tế hộ gia đình thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện nhà, tạo nền tảng tinh thần xã hội lành mạnh vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Đến nay bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí NTM, tăng 8,6 tiêu chí so với năm 2011, là một trong những đơn vị tốp đầu của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.

Do có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ với phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, bao gồm các nội dung thi đua: sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “gia đình, dòng họ hiếu học”...Mỗi thành viên trong gia đình thường xuyên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận; đoàn kết, ấm no, hạnh phuc; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Thực hiện Nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có những chuyển biến tích cực. Việc phát động đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm diễn ra công khai, dân chủ. Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2010 toàn huyện mới có 72% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, đến năm 2015 số hộ được công nhận gia đình văn hóa đã đạt 80%, trong đó gần 70% số hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục, nhiều địa phương có tỉ lệ gia đình văn hóa đạt cao 85- 90% như: Thị trấn, Tế Lợi, Trường Sơn, Tượng Văn vv...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình hiện nay trên địa bàn huyện ta vẫn còn những yếu kém và đang đối mặt với nhiều thách thức. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn (sống thử), nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như: hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp. Sự xung đột, mâu thuẫn giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rựu bê tha, mại dâm và đại dịch HIV/AIDS đang xâm nhập vào cộng đồng dân cư. Bạo lực trong gia đình, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng; nhiều gia đình do quá tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc giáo dục và bảo vệ các thành viên đặc biệt là trẻ em...

Để nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo những tiêu chí đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lao động nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. ‎Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn, xây dựng gia đình văn hóa... để phong trào thực sự thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, gia đình văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập. Tổ chức xây dựng gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng dân cư. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa.‎ Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa kết hợp với phương châm xã hội hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Thường xuyên, định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa từng giai đoạn.

            ‎Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời cần sự quan tâm, khích lệ của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện ta ngày càng gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần cùng với huyện nhà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra, phấn đấu đưa huyện nhà trở thành huyện “kiểu mẫu” của tỉnh Thanh Hóa.
                                                                                     Phạm Minh