CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Chuyển biến trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại xã Minh Nghĩa

Đăng lúc: 14:53:14 03/06/2015 (GMT+7)
100%

Mục đích yêu cầu của công tác cải cách hành chính là tạo sự đồng bộ trong cán bộ công chức, các ban, ngành của UBND xã trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, có tác phong và thái độ phục vụ nhân dân, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                         Từ việc xác định thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính là một khâu đột phá tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng NTM ở địa phương, thời gian qua đảng bộ, chính quyền xã Minh Nghĩa đã đề ra nhiều giải pháp góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Để công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả UBND xã đã ban hành quy chế làm việc, sắp xếp phân công cán bộ, công chức chuyên môn phù hợp về trình độ, năng lực của từng người nhằm đảm bảo công việc được phân công và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của mỗi đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyên môn trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đúng với phân công và quy chế làm việc; thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc, xã đã bố trí phòng làm việc riêng, bảo đảm các trang thiết bị làm việc cần thiết. Duy trì thực hiện bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND xã. Hàng tuần phân công lãnh đạo UBND xã trực tiếp dân 01 buổi, thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ tiếp dân ở bộ phận "Một cửa" về tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, về tinh thần, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện việc kiểm soát trong nội bộ cơ quan, UBND xã thông qua việc giám sát lãnh đạo đối với cán bộ, công chức chuyên môn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó để nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xã đã  cử cán bộ, công chức đi học nâng cao, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do huyện và tỉnh tổ chức. Hàng năm tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch UBND xã với cán bộ, công chức về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cam kết thực hiện nhiệm vụ, phòng chống gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực...năm 2014, công tác cải cách thủ tục hành chính tại xã Minh Nghĩa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Từ đầu năm đến nay đã thực hiện giải quyết 245 việc, chứng thực 7584 hồ sơ, đăng  ký khai sinh cho 69 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 33 cặp vợ chồng, khai tử cho 28 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 56 trường hợp, 17 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đảm bảo đúng quy định... Lề lối và phương thức làm việc có nhiều đổi mới, hội họp giảm, tăng cường xuống địa bàn thôn để kiểm tra, đôn đốc kịp thời, phát hiện và giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Thời gian làm việc, chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức trong thời gian làm việc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt công khai trong quản lý, sử dụng tài chính công theo chế độ định kỳ. Công khai các khoản thu trong dân và công khai dự toán ngân sách hàng năm; thường xuyên  rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự toán thu - chi ngân sách cho phù hợp với thực tế hoạt động tại UBND xã; không có hành vi tiêu cực về tài chính.

                                                                                Vũ Văn Mạnh