CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Nông Cống giàu mạnh, văn minh

Đăng lúc: 14:28:01 04/08/2015 (GMT+7)
100%

Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                  Xác định được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện đã căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn  nêu cao vai trò trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự thống nhất về chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Nông Cống vững về kinh tế, chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu quan trọng trong công cuộc đổi mới. Mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam đề ra như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “chung sức  xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất. Bằng sự đoàn kết, cần cù, thông minh, sáng tạo và nghị lực vượt khó vươn lên tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Các cuộc vận động, các phong trào đã thực sự đi vào từng gia đình, thôn, làng, tiểu khu, cộng đồng dân cư, tác động tích cực trong việc huy động nguồn lực, tập trung sức giải quyết những vấn đề bức xúc trong cộng đồng như: vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp đường làng, ngõ xóm, các thiết chế văn hoá…Với tinh thần “Nhân dân tự làm”, “Nhân dân làm với sự hỗ trợ của Nhà nước”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm đã góp phần làm thay đổi bộ mặt các khu dân cư. Đến nay 81,8% đường xã, 80% đường thôn được bê tông hoặc nhựa hóa, 53% kênh mương nội đồng được bê tông hoá; 90% trường học được xây dựng cao tầng và kiên cố, 270 nhà văn hóa thôn làng, tiểu khu được xây dựng mới hoặc sửa chữa theo đúng tiêu chí NTM. Đây thực sự là một sự thay đổi lớn, tạo nên diện mạo mới trên quê hương Nông Cống. Các hoạt động vì người nghèo luôn được quan tâm, 5 năm qua toàn huyện đã huy động được được 6.090 triệu đồng, trong đó tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ngoài huyện hỗ trợ 2.282 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 526 căn nhà đại đoàn kết, ngoài ra còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện được quan tâm hơn, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 22,1 triệu đồng, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm từ 21,2% năm 2010 giảm xuống còn 7,34% năm 2014. Từ 5,4 tiêu chí Nông thôn mới trên một xã năm 2011, đến nay bình quân đạt 14 tiêu chí / xã, tăng 8,6 tiêu chí, có 4 xã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí, dự kiến năm 2015 có 3 xã đạt NTM đưa tổng số toàn huyện lên 7 xã. Với hình thức tự quản ở khu dân cư như việc xây dựng và cam kết thực hiện hương ước, quy ước, 100% làng, thôn, cơ quan, đơn vị đã xây dựng được hương ước, quy ước. Đến nay toàn huyện có 226 khu dân cư tiên tiến, đạt 74%.. Hàng năm có 97% khu dân cư tổ chức được ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trong đó có trên 30% khu dân cư tổ chức được bữa cơm Đại đoàn kết.

Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, các cấp ủy Đảng trong huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo đối với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân, coi đó là nhiệm vụ vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời có những giải pháp phù hợp, khoa học, tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của huyện. Để làm được điều đó, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng, góp ý sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật sát thực tiễn, hợp lòng dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập; thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, phối hợp triển khai lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, tập hợp và kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...tiếp tục tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nghị quyết và chương trình hành động của đại hội MTTQ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, tiếp tục xây dựng củng cố và kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để làm được điều đó MTTQ các cấp cần không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng tập thể kiểu mẫu, công dân gương mẫu, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là học tập, thực hành quan điểm về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Nông Cống giàu mạnh, văn minh.

                                                                    Bùi Phú Ninh                                                                               Ủy viên BTV - Chủ tịch UB MTTQ