CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Định hướng công tác

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM VỀ PHÁT TRIỂN CN-TTCN, NGÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

Xác định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, huyện đã xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề là một trong 3 chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế của huyện. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã xây dựng 3 chương trình trọng tâm là: phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề; đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã tạo ra những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ban...

HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là các quyền cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng...

HUYỆN NÔNG CỐNG SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Còn không tới 1 tháng nữa là đến ngày cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những ngày này, trên địa bàn huyện đã rộn ràng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử. Dọc các trục đường chính, pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử đã được trang trí. Huyện ta đang...

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÍ THƯ CHI BỘ TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Xác định đội ngũ bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề...

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ - CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) và các làng nghề là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn với mục tiêu “ly nông bất ly...

MTTQ HUYỆN VỚI CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Những ngày này, trong khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ huyện đã và đang tập trung hướng dẫn và giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện các quy trình: Tổ chức hội nghị lựa chọn người ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác của...

ĐẢNG BỘ HUYỆN NÔNG CỐNG 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước sự lớn mạnh nhanh chóng của phong trào cách mạng ở địa phương và đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử, ngày 18-2-1946, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện Nông Cống được thành lập tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính, do đồng chí Lê Thế Nguyên, tức Trần Nguyên Đông, làm Bí thư. Khi...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2015 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN NĂM 2016

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh (QPAN) là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến có sở đã có nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận, nỗ lực...