CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN HƠI

Đăng lúc: 00:00:00 09/06/2020 (GMT+7)
100%

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN HƠI

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRƯỜNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN HƠI

(Ban hành kèm theo Quyết định 1589/2003/QĐ-UBTDTT ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi.

Điều 2. Câu lạc bộ Thể dục thể thao tự nguyện, để mọi người tham gia tập luyện thể thao.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI

Điều 3. Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở có nhiệm vụ chủ yếu sau:

    1. Thu hút những người tự nguyện cùng sở thích để tổ chức, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao, nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe và thành tích thể thao của người tập.

    2. Tổ chức và tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động Văn hóa - Thể thao ở địa phương.

3. Quản lý và phát triển hội viên; đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình hoạt động; giữ gìn vệ sinh môi trường.

4. Tuyên truyền, giáo dục vận động để hội viên chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Thể dục thể thao.

Điều 4. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi có những quyền lợi sau đây:

1. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và chính sách xã hội hóa.

2. Được cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Được kiến nghị, đề xuất với chính quyền địa phương những chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo cho Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

Chương 3:

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CƠ SỞ

Điều 5. Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở được thành lập:

Các thành viên của nhà trường, các thành viên của xã, các thành viên của các thôn.

Điều 6. Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở phải báo cáo kế hoạch, chương trình hoạt động với Uỷ ban nhân dân xã, phường và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 7. Tên gọi của Câu lạc bộ “Bóng chuyền hơi xã Trường Minh”

Chương 4:

TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Tổ chức của Câu lạc bộ gồm Ban chủ nhiệm và các hội viên. Tùy điều kiện cụ thể, có thể có hướng dẫn viên, cộng tác viên hoặc huấn luyện viên.

Ban chủ nhiệm được hội viên bầu. Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm do Điều lệ Câu lạc bộ quy định.

Hội viên Câu lạc bộ tự nguyện tham gia các hoạt động theo điều lệ và những quy định trong Quy chế này.

Điều 9. Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở hoạt động theo phương thức tự quản, tự nguyện, tự trang trải và chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân xã.

Chương 5:

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH

Điều 10. Cơ sở vật chất và tài chính của Câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm trực tiếp quản lý. Sân bãi do nhà trường và ủy ban nhân dân xã đầu tư.

Điều 11. Hội viên Câu lạc bộ có nghĩa vụ có đóng góp kinh phí để hoạt động. Mức đóng góp được thống nhất và ghi rõ trong Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ.

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở gồm 6 chương, 11 điều, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết sẽ được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Xà TRƯỜNG MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Số:      /QĐ-UBND                            Trường Minh, ngày     tháng 6  năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Trường Minh

 

 

          CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG MINH

 

Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02 tháng 12 năm  2011,của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở;

Căn cứ vào Nghị quyết phát triển thể dục thể thao của Đảng bộ xã Trường Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng ủy ban nhân dân - Công chức Văn hóa- xã hội xã Trường Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Nay thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Trường Minh gồm các Ông (bà) có tên dưới đây:

          1.Ông: Dương Thái Sơn          - Chủ tịch MTTQ xã - Chủ nhiệm CLB

          2. Bà: Mai Thị Út                             - Chủ tịch HPN       - Phó CN CLB

          3. Bà: Trịnh Thị Soi                - CC Văn hóa- xã hội-  Thư ký        

          Điều 2: Ban chủ nhiệm CLB bóng chuyền hơi xây dựng kế hoạch tập luyện và thực hiện đầy đủ các quy định.

          Điều 3: Ban chủ nhiệm CLB và các ông (bà)có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

- Phòng văn hóa;

- Trung tâm văn hóa

- Các thành viên CLB;                                                      

- Lưu VP.                                                               

     

 

                                                                                         Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

 

 

                                     DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ

Số TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Lý

Đặng Đỗi

 

2

Nguyễn Văn Đông

Đặng Đỗi

 

3

Nguyễn Ngọc Thiện

Thị trấn

 

4

Nguyễn Trường Giang

Đặng Đỗi

 

5

Nguyễn Thanh Lân

Đặng Đỗi

 

6

Lý Công Lượng

Phú Viên

 

7

Trịnh Văn Bắc

Thạch Lãng

 

8

Trần Thị Hiền

Thị trấn

 

9

Trần Thị Chuyên

Trường sơn

 

10

Trịnh Thị Soi

Đặng Đỗi

 

11

Lê Duy Hùng

Phú Viên

 

12

Mai Thị Út

Đặng Đỗi

 

13

Nguyễn Sỹ Sắc

Minh Côi

 

14

Lê Thị Thủy

Phúc Đỗi

 

15

Dương Thanh Ba

Thạch Lẵng

 

16

Dương Thái Sơn

Đặng Đỗi

 

17

Nguyễn Văn Sáu

Phúc Đỗi

 

18

Nguyễn Văn Tuyên

Phúc Đỗi

 

19

Nguyễn Quốc Đoàn

Phú Nẫm

 

20

Đào Công Thiện

Đặng Đỗi

 

21

Nguyễn Thị Phương

Đặng Đỗi

 

22

Lê Thị Nghĩa

Minh Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Xà TRƯỜNG MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Số:      /QĐ-UBND                            Trường Minh, ngày 13  tháng 05 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động các câu lạc bộ xã Trường Minh

 

 

STT

 

Tên câu lạc bộ

 

Có hồ sơ

Không có Hồ sơ

 

Đang Hoạt động

Không hoạt động

1

CLB cầu lông Công Đoàn

x

 

 

x

2

CLB bóng chuyền hơi xã Trường Minh

x

 

x

 

3

 6 CLB gia đình phát triển bền vững

x

 

x

 

4

3 CLB liên thể hệ

( Thôn PV, MC, TL)

 

x

x

 

5

 6 CLB Gia đình hạnh phúc (Phụ nữ)

 

x

x

 

                                                                                     

         Người báo cáo                                                                          KT.CHỦ TỊCH                                                             

            PHÓ CHỦ TỊ

_HOA0013.JPG
_HOA0013.JPG


 

        Trịnh Thị Soi                                                          Nguyễn Trường Giang